REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNEJ

pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”

§ 1 DEFINICJE

 1. Akcja edukacyjna (dalej: akcja) pod nazwą Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, polegająca na przeprowadzeniu przez nauczycieli lekcji, w oparciu
  o gotowy scenariusz oraz przy wykorzystaniu przekazanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.

 2. Organizator – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 3. Administrator danych osobowych: – Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą jak wyżej.

 4. Wykonawca – PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Składowej 10 lok. 125, 15-399 Białystok, odpowiedzialny za realizację akcji oraz przetwarzanie powierzonych danych osobowych jej uczestników.

 5. Biuro projektu: PRownia – Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska, Anna Zakrzewska,
  ul. Grażyny 1 a lok. 7, 15-342 Białystok.

 6. Lekcja – zajęcia składające się z dwóch części, trwających po 45 min., przeprowadzone na podstawie scenariusza Lekcji oraz materiałów dodatkowych przekazanych przez Wykonawcę, w klasie, na obszarze realizacji projektu.

 7. Animowany film – materiał dydaktyczny dla uczniów, wykorzystywany w pierwszej części Lekcji, obejmujący wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości, start-upów oraz funduszy europejskich.

 8. Animowana prezentacja –materiał dydaktyczny dla uczniów, wykorzystywany w pierwszej części Lekcji, prezentujący model biznesowy – Business Model Canvas.

 9. Broszura – uzupełniający materiał dydaktyczny dla uczniów, w którym zawarte zostaną informacje na temat Unii Europejskiej, funduszy europejskich, a także zadania.

 10. Gra planszowa – edukacyjna gra planszowa pn. „Czas na START-UP!”, materiał dydaktyczny, wykorzystywany w drugiej części Lekcji, którego celem jest utrwalenie wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas części pierwszej. Stanowi ona również podstawę przeprowadzenia turnieju.

 11. Turniej – rozgrywki oparte na grze planszowej, o której mowa w pkt. 10, zorganizowane na dwóch szczeblach: wojewódzkim oraz międzywojewódzkim (finałowym).

 12. Scenariusz Lekcji oraz materiały dydaktyczne – niezbędne informacje oraz narzędzia pracy dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

 13. Obszar realizacji projektu – pięć województw Polski Wschodniej (województwo: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

 14. Grupa docelowa – nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, zlokalizowanych
  w pięciu województwach Polski Wschodniej.

 15. Nauczyciel – nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, zgłoszony do przeprowadzenia Lekcji
  w ramach akcji edukacyjnej.

 16. Uczestnicy – szkoły i nauczyciele biorący udział w akcji edukacyjnej.

 17. Oddział (klasa) – pojedyncza klasa (uczniowie) w szkole ponadpodstawowej, w której przeprowadzona będzie Lekcja.

§ 2 CELE AKCJI ORAZ TERMINY

 1. Cele akcji edukacyjnej:

 1. budowanie przedsiębiorczych postaw i ćwiczenie kompetencji miękkich;

 2. zainspirowanie grupy docelowej do zwiększenia wiedzy w zakresie przedsiębiorczości
  i zachęcenie do jej samodzielnego pogłębiania;

 3. popularyzacja wiedzy na temat funduszy europejskich na przykładzie Programu Polska Wschodnia (POPW) wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z Polski Wschodniej.

 1. Czas trwania akcji: 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r., w tym:

 1. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej: 02.09.2019 r. – 26.09.2019 r.;

 2. przeprowadzanie Lekcji i przyjmowanie potwierdzeń przeprowadzenia Lekcji: 08.10.2019 r. – 30.10.2019 r.;

 3. przyjmowanie zgłoszeń zespołów do rozgrywek wojewódzkich: 01.10.2019 r. – 29.10.2019 r;

 4. przeprowadzenie konkursu na hasło promujące fundusze europejskie i przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących w nim udział: 01.11.2019 r. – 30.11.2019 r.;

 5. przeprowadzenie rozgrywek na etapie wojewódzkim i przekazanie nagród dla szkół biorących w nich udział – 01.11.2019 r. – 30.11.2019 r.;

 6. przeprowadzenie finału rozgrywek w Warszawie – 06.12.2019 r.

 

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

 1. Akcja edukacyjna skierowana jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie pięciu województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. W ramach akcji edukacyjnej zakłada się udział 500 oddziałów (klas), po 100 oddziałów (klas) odpowiednio z każdego województwa, objętego projektem.

 2. Materiały dydaktyczne oraz organizacja turnieju są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 3. Warunkiem koniecznym udziału w akcji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (odpowiednik Załącznika nr 1 do Regulaminu), dostępnego na stronie: www.lekcjaofunduszach.pl. Następnie należy wydrukować dokumenty, które zostaną automatycznie wygenerowane po wypełnieniu formularza, i je podpisać - przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły oraz nauczyciela zgłaszającego się do akcji (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@lekcjaofunduszach.pl, w nieprzekraczanym terminie do 26.09.2019 r. Uczestnicy akcji są również zobowiązani do przesłania Wykonawcy wszelkich wymaganych dokumentów określonych
  w dalszej części Regulaminu (ankiety oceny, potwierdzenia, itp.).

 4. O przyjęciu szkoły do akcji decyduje kolejność zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, o których mowa w pkt. 3.

 5. Potwierdzeniem przyjęcia szkoły do akcji będzie wiadomość e-mail przesłana przez Wykonawcę na dane kontaktowe nauczyciela, wskazane w procesie rejestracji.

 6. Wykonawca przekaże każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w akcji nieodpłatnie materiały edukacyjne (m.in. scenariusz Lekcji, gry planszowe odpowiadające liczbie uczniów zgłoszonych do udziału w lekcji, film animowany, broszury dla uczniów, animowaną prezentację, opis ćwiczeń warsztatowych wraz z rozwiązaniem, karty pracy, upominki dla uczniów, ankiety ewaluacyjne) potrzebne do przeprowadzenia Lekcji. W ramach akcji, szkoła otrzyma materiały dydaktyczne do przeprowadzenia Lekcji w maksymalnie dwóch oddziałach (klasach).

 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, w przypadku, gdy do akcji zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba oddziałów (klas).

 8. Szkoła, przystępując do udziału w akcji, odpowiada za jej realizację na warunkach określonych w Regulaminie.

 9. Szkoła zobowiązana jest:

  1. udostępnić bezpłatnie infrastrukturę szkoły niezbędną do przeprowadzenia Lekcji organizowanych w ramach akcji , w tym sprzętu umożliwiającego wyświetlenie filmu z dźwiękiem (np. telewizor, projektor, ekran/ tablica multimedialna) wyznaczyć nauczyciela/nauczycieli do kontaktu z Wykonawcą;

  2. zorganizować Lekcję w oddziale (klasie), prowadzonej przez nauczyciela, o którym mowa w pkt 3, zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę oraz zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas realizacji Lekcji;

  3. przekazać upominki dostarczone przez Wykonawcę wszystkim uczniom biorącym udział w Lekcji.

 10. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, jest zobowiązany:

  1. przeprowadzić Lekcję, w oddziałach (klasach) - zgodnie ze zgłoszeniem, z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w pkt 7. Obie części Lekcji nie muszą się odbyć tego samego dnia - mogą zgodnie z planem tygodniowym danego przedmiotu.

  2. Na prośbę Wykonawcy, przeprowadzić testy wiedzy na potrzeby badania ewaluacyjnego wśród uczniów, biorących udział w akcji oraz odesłać wypełnione dokumenty na adres biura projektu, w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2019 r.

  3. niezwłocznie po przeprowadzeniu Lekcji, ale nie później niż do 30.10.2019 r., przesłać podpisany dokument potwierdzający przeprowadzenie Lekcji, w formie skanu, na adres mailowy Wykonawcy: kontakt@lekcjaofunduszach.pl (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz wypełnić online ankietą oceny Lekcji, korzystając z linka, który zostanie przesłany przez Wykonawcę drogą mailową. Przesłanie potwierdzenia oraz ankiety oceny, a także testów wiedzy wśród uczniów (na wniosek Wykonawcy) jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie na hasło promujące fundusze europejskie.

 11. Na bazie pozyskanej podczas Lekcji wiedzy, oddział (klasa) we współpracy z nauczycielem może wypracować dodatkowy materiał np.: w postaci dokumentacji fotograficznej przebiegu Lekcji (rozmiar pojedynczego zdjęcia nie powinien przekraczać 1 MB, rozdzielczość min. 300 dpi), krótkich wypracowań uczniów nawiązujących do tematu Lekcji lub inny dodatkowy materiał stanowiący wartość dodaną przedsięwzięcia. Nie jest to element obligatoryjny - zależy od decyzji nauczyciela.

 12. Dodatkowe, fakultatywne materiały, o których mowa w pkt. 11, należy przesłać w terminie do 30.10.2019 r. na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@lekcjaofunduszach.pl.

Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów (Załącznik nr 4 do Regulaminu). Wybrane materiały zostaną opublikowane na stronie akcji edukacyjnej: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

 1. W ramach akcji zostanie przeprowadzony konkurs na hasło promujące fundusze europejskie wśród szkół i nauczycieli. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy przeprowadzą Lekcję i prześlą z nich sprawozdanie . Więcej informacji znajduje się w § 4.

 2. W ramach akcji zostanie przeprowadzony turniej gry planszowej pn. „Czas na START-UP!”:

  1. do rozgrywek wojewódzkich każda szkoła biorąca udział w akcji, może zgłosić maksymalnie 2 zespoły uczniów (niezależnie od ilości przeprowadzonych lekcji), składających się z czterech osób każdy;

  2. o zakwalifikowaniu się do udziału będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz poprawność wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych; regulamin turnieju, wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną udostępnione zakwalifikowanym do udziału szkołom drogą mailową.;

  3. rozgrywki wojewódzkie organizowane są w stolicy danego województwa; Wykonawca zapewnia organizację rozgrywek oraz catering podczas wydarzeń; Wykonawca ani Organizator nie pokrywają dodatkowych kosztów, np. dojazdu zespołów, czy zakwaterowania w miejscu rozgrywek;

  4. zwycięskie zespoły, po trzy z każdego województwa, wezmą udział w rozgrywkach finałowych;

  5. rozgrywki finałowe organizowane są w Warszawie, w siedzibie Organizatora; Wykonawca pokrywa koszty uczestnictwa zespołów i ich opiekunów w rozgrywkach, łącznie z kosztami dojazdów.

 

§ 4 KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 1. Każdy nauczyciel, o którym mowa w § 3 pkt 3, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 pkt 10 lit. c, może wziąć udział w konkursie na najciekawsze hasło promujące fundusze europejskie.

 2. Hasło powinno mieć formę zwięzłego zdania (maksymalnie do 200 znaków ze spacjami), niosącego przesłanie funduszy europejskich (dotyczące celów w jakich są przyznawane FE). Może odwoływać się do emocji, zwracać uwagę i ułatwiać zapamiętanie przez stosowanie rymów, wieloznaczności czy humoru.

 3. Hasło konkursowe należy podać poprzez formularz zgłoszeniowy online w nieprzekraczalnym terminie do 11.11.2019 r. Link do formularza zostanie wysłany do każdego nauczyciela, zgłoszonego przez zakwalifikowaną do udziału w akcji szkołę.

 4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, zostaną zdyskwalifikowane przez Wykonawcę.

 5. Nadsyłając hasło konkursowe, Uczestnik zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.

 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Wykonawca powoła komisję konkursową:

  1. W skład komisji konkursowej wejdzie 2 przedstawicieli Wykonawcy i 2 przedstawicieli Organizatora.

  2. Komisja będzie oceniać hasło według poniższych kryteriów: i. oryginalność, ii. pozytywny wydźwięk przekazu, iii. zgodność z tematyką funduszy europejskich, iv. łatwość zapamiętania. Dla każdego kryterium każdy z członków komisji przyzna ocenę wg skali
   0 - 5, gdzie „0” oznacza „zupełnie nie spełnia wymagań” a „5” oznacza „doskonale spełnia wymagania”.

  3. Nagroda zostanie przyznana 25 autorom najwyżej ocenionych haseł konkursowych (po 5 nauczycieli i reprezentowanych przez nich szkół z każdego z 5 województw Polski Wschodniej).

 1. Jeden nauczyciel może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, podając jedno hasło konkursowe, może również tylko jednokrotnie wygrać nagrodę w trakcie trwania całego konkursu. 

 2. W przypadku, gdy z jednej szkoły do udziału w konkursie zgłosi się dwóch nauczycieli (zgłoszonych do prowadzenia lekcji), każdy z nauczycieli może zdobyć nagrodę, niemniej nagroda dla szkoły będzie przyznana tylko jeden raz.

 3. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Wykonawcy
  do 11.11.2019 r.

 4. O zwycięstwie w konkursie nauczyciele i szkoły zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki konkursu będą również udostępnione na stronie internetowej akcji: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

 5. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w terminie do 30.11.2019 r.

 

§ 5 NAGRODY W AKCJI EDUKACYJNEJ

 1. Upominki dla uczniów biorących udział w Lekcji.

W każdym oddziale (klasie) każdy uczeń otrzyma upominek o charakterze edukacyjnym w postaci gadżetu o wartości 1,00 zł brutto.

 1. Nagrody dla uczniów i szkół biorących udział w turnieju na poziomie wojewódzkim oraz finałowym:

  1. każdy uczeń/uczestnik rozgrywek na poziomie wojewódzkim otrzyma upominek rzeczowy o wartości 5,00 zł brutto;

  2. każdy uczeń/uczestnik rozgrywek na poziomie finałowym otrzyma upominek rzeczowy o wartości 20,00 zł brutto;

  3. 3 najlepsze zespoły w turnieju na poziomie wojewódzkim oraz laureaci turnieju finałowego (1 zespół) otrzymają statuetki i dyplomy;

  4. uczniowie - finaliści turnieju (maksymalnie 56 osób) otrzymają nagrody rzeczowe, których wartość jednostkowa wynosi 800,00 zł brutto;

  5. uczniowie - laureaci turnieju finałowego (maksymalnie 4 osoby) otrzymają nagrody rzeczowe, których wartość jednostkowa wynosi 1250,00 zł brutto;

  6. 3 szkoły, z których pochodzą 3 najlepsze drużyny w rozgrywkach na poziomie wojewódzkim otrzymają nagrody rzeczowe, których wartość jednostkowa wynosi 3500,00 zł brutto.

 1. Nagrody za udział w konkursie na hasło promujące fundusze europejskie:

 1. po 5 nauczycieli i 5 szkół (które reprezentują), z każdego województwa, którzy otrzymają największą liczbę punktów otrzyma odpowiednio:

 • Nauczyciel - nagroda rzeczowa o wartości 850,00 zł brutto (łącznie zostanie wręczone 25 nagród).

 • Szkoła - nagroda rzeczowa o wartości 3500,00 zł brutto (łącznie zostanie wręczone 25 nagród).

 1. Każdy nauczyciel, który przeprowadzi Lekcję w ramach akcji otrzyma dyplom (po przesłaniu potwierdzenia przeprowadzenia zajęć).

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.

 3. Organizator oświadcza, że pojedyncza nagroda przyznana nauczycielowi lub uczniowi nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 6 KLAUZULA INFORMAYJNA - DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

 2. Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności w celu realizacji akcji edukacyjnej pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z akcją (art. 6 ust. 1 lit. f ) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody, a także art. 9 ust. 2 pkt. g rozporządzenia.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.

 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.

 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować
  z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@miir.gov.pl.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik akcji edukacyjnej przesyłając materiały dodatkowe, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz hasło konkursowe, o którym mowa w par. 4, oświadcza i zapewnia, że:

  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych materiałów dodatkowych i hasła konkursowego;

  2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz par. 4, będących utworami;

  3. przekazanie oraz korzystanie z materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz
   par. 4, przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich;

  4. w przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Wykonawcy przez osoby trzecie
   z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do materiałów, o których mowa w par. 3 pkt. 11 oraz par. 4, Uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób;

  5. uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach/filmach do wykorzystania ich wizerunków.

 1. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w par. 3 punkt 12, składa rodzic lub prawny opiekun zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 2. Organizator i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w akcji jest bezpłatny.

 2. Uczestnik zgłaszający się do akcji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 3. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować na oficjalny adres akcji: kontakt@lekcjaofunduszach.pl lub telefonicznie do biura projektu – nr tel.: 515 374 091.

 4. Elektroniczna wersja materiałów dotyczących akcji dostępna będzie na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie oraz jego załącznikach. O ewentualnych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zmiany te zostaną również podane do wiadomości na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 7. Akcja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  w ramach Programu Polska Wschodnia.

  Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

 2. Załącznik nr 2 Formularz potwierdzający przeprowadzenie zajęć

 3. Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o prawach autorskich